Algemene Voorwaarden van Pure Praktijk voor huidverbetering en haar webshop Hannah Store By Pure Praktijk voor huidverbetering (hierna Pure) voor Klanten die producten van Pure online bestellen via de website www.pure-online.nl.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen op de website met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de website van Pure.

1.2 Het accepteren van aanbiedingen en/of het plaatsen van bestellingen op de website van Pure betekent dat de Algemene Voorwaarden door de Klant zijn gelezen en door de Klant zijn aanvaard.

1.3 Pure wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand. Dit betekent dat alleen de Algemene Voorwaarden van Pure van toepassing zijn verklaard op het accepteren van aanbiedingen en/of het plaatsen van bestellingen op de website van Pure.

1.4 Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Pure. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Pure zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Pure.

1.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden schriftelijk nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2. Definities

2.1 Pure: Pure Praktijk voor Huidverbetering, eenmanszaak, gevestigd Oldruitenborghstraat 28, 8043 TP Zwolle, Kamer van Koophandel 05083241 Vestigingsnummer 5230772.

2.2 Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Pure de Overeenkomst heeft gesloten.

2.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Pure aan de Klant.

2.5 Schriftelijk: op schrift, op de website van Pure of per e-mail.

2.6 Producten: de producten die door Pure op haar website worden aangeboden.

2.7 Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten en privaatrechtelijke eigendommen.

2.8 Website: www.Pure-online.nl

2.9 Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Pure, alsmede de door Pure opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn bepalend voor de totstandkoming en het uitvoeren de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de Klant door Pure schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Pure beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3 Pure heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door Pure zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling schriftelijk of mondeling zal worden meegedeeld.

3.4 De Klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Pure opgegeven informatie zoals de persoonsgegevens, adresgegevens en de bankgegevens juist en volledig is.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Pure zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren zoals in de gegeven omstandigheden zou behoren te doen, overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2 Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestigings e-mail binden Pure niet en Pure is daarvoor op geen enkele wijze voor aansprakelijk.

4.3 Klant zal de wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens en bankgegevens, uiterlijk 14 dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Pure middels het zenden van een e-mail aan Pure of middels het invullen van het contactformulier op de website van Pure. Alle gevolgen die voortvloeien uit een niet tijdige melding van de eerder genoemde wijzigingen in dit artikel, komen geheel voor rekening en risico van de Klant.

4.4 Pure is op geen enkele wijze gehouden tot uitvoering van de Overeenkomst indien wettelijk zich zaken voor doen waardoor de uitvoering niet meer mogelijk is zoals bij overmacht. Indien overmacht zich voordoet dan ligt de rekening en het volledige risico bij de Klant.

Artikel 5. Levering

5.1 Alle door Pure genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Pure bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.2 Overschrijding van de door Pure opgegeven (leverings)termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nooit recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst. De Klant is daarmee gehouden tot uitvoering van de Overeenkomst.

5.3 Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van 30 dagen heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Daarvoor dient de Klant Pure schriftelijk te berichten om te sommeren dat binnen 5 dagen alsnog moet worden geleverd. Is er na die berichtgeving nog niet geleverd binnen 5 dagen dan kan de Klant de Overeenkomst kosteloos ontbinden. Hiervoor dient de Klant Pure schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden na dit schriftelijk bericht van de Klant binnen 14 dagen na die kennisgeving aan de Klant geretourneerd. Bij ontbinding van de Overeenkomst heeft de Klant nimmer recht op een schadevergoeding.

5.4 Pure levert uitsluitend aan adressen in Nederland.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Alle prijzen genoemd op de website van Pure zijn in euro’s inclusief BTW. De vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst zijn ook in euro’s inclusief eventuele BTW vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2 Alle prijzen genoemd op de website en mailings van Pure zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten. Er kan nimmer een recht aan ontleend worden door de Klant.

Artikel 7. Betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Pure van het verschuldigde bedrag door de Klant uitsluitend plaats middels iDeal. De Klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Pure kan alleen de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Pure van mening is dat de financiële positie van de Klant of de aard van de relatie met de Klant hiertoe aanleiding geven. Pure zal hierover de Klant schriftelijk mededelen. De Klant kan nimmer de betalingsvoorwaarden wijzigen.

7.2 Betalingen kunnen uitsluitend worden uitgevoerd via iDeal. Het volledige aankoopbedrag zal door de Klant middels iDeal vooruit worden betaald.

7.3 Pure is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Pure zal hierover de Klant schriftelijk mededelen.

Artikel 8. Ontbinding

8.1 Nadat de Klant de bestelde producten heeft ontvangen, kan de Klant gedurende een bedenktijd van 14 dagen na de dag van ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Pure, zonder opgave van redenen, ontbinden. Hiervoor is het wel vereist dat de producten ongeopend en onbeschadigd door toedoen van de Klant zijn.

8.2.1 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door dit schriftelijk te melden aan Pure middels het zenden van een e-mail aan Pure of door het invullen van het contactformulier op de website van Pure.

8.2.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het vereiste hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2.3 De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in de artikelen 8.1 en 8.2.2.

8.2.4 Indien een waardevermindering van toepassing is door het handelen van de Klant zoals gesteld in de artikelen 8.1, 8.2.2 en 8.2.3 zal Pure de waardevermindering mogen doorberekenen in de terugbetaling van het betaalde bedrag aan de Klant. Echter de waardevermindering zal nooit meer bedragen dan 100% van het betaalde bedrag door de Klant.

8.2.5 De Klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De Klant dient de producten te retourneren naar een door Pure vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet geopende en niet beschadigde verpakking. Geopende en/of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Bij geopende en/of beschadigde verpakkingen houdt het in dat er nimmer recht bestaat op terugbetaling van het bedrag en dat de rekening en het risico volledig bij de Klant liggen. Het openen en/of beschadigen van de verpakking betekent dat de Klant de producten wenst te behouden.

8.2.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt volledig bij de Klant.

8.2.7 De Klant draagt de kosten van het terugzenden van de producten.

8.3.1 De Klant meldt de herroeping uitsluitend via e-mail of door het invullen van het contactformulier op de website van Pure. Pure zal na ontvangst van de mail of het contactformulier een ontvangstbevestiging zenden aan de Klant met daarbij de procedure voor het terugzenden van de producten in de ontvangstbevestiging vermeld.

8.3.2 Pure vergoedt alle gedane betalingen van de Klant op de website van Pure onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant de herroeping meldt. Pure mag echter wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt, ook al is het buiten de termijn van 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant de herroeping meldt. De Klant kan nimmer een schadevergoeding eisen bij de opgeschorte termijn.

8.3.3 Pure gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

8.3.4 Als de Klant heeft gekozen of heeft verzocht voor het toepassen van een duurdere methode van levering dan de gebruikelijke standaardlevering door Pure, hoeft Pure de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8.3.5 Pure behoudt het volledige recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren of om niet het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten en/of verpakking reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de Klant zijn beschadigd. Het volledige risico en de rekening ligt bij de Klant.

Artikel 9. Reclame en garanties

9.1 De Klant heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Pure daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Deze kennisgeving zal de Klant per e-mail of door het invullen van het contactformulier op de website van Pure verrichten. Indien niet binnen 14 dagen na de aflevering hiervan een kennisgeving is verzonden vervalt elke aansprakelijkheid van Pure.

9.2 Pure is nooit aansprakelijk voor huidproblemen, gezondheidsproblemen en/of elke andere voortvloeiende gevolgen na het gebruik van de producten die bij Pure zijn gekocht. Het gebruik van de producten van Pure geschiedt dan ook voor volledig risico van de Klant. Indien de Klant twijfelt na het lezen van de leaflet met de daarop vermelde werkbare stoffen en het voorgeschreven gebruik, dan dient de Klant voor het gebruik van het product op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico medici in te schakelen. Ook na raadpleging van medici geschiedt het gebruik van de producten volledig voor risico van de Klant en is Pure nimmer aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook.

9.3 Productafbeeldingen op de website hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De Klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

9.4 Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: – de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Pure; – de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; – Pure niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; – de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting zoals in deze Algemene Voorwaarden, bij Wet en/of in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk, vermeld.

9.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst voldoen, heeft Pure de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

9.6 Klachten over gebreken verjaren in ieder geval zes maanden na het tijdstip van afleveren van producten.

9.7 De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken en waarvoor Pure het gebrek heeft erkend, zijn voor rekening van Pure.

Artikel 10. Gebruik website

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot alleen deze genoemde rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten en overige privaatrechtelijke rechten, op alles wat vermeld staat op de website van Pure rusten bij Pure. De Klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van (delen van) de website.

10.2 Aan de getoonde informatie op de website van Pure kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Pure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

10.3 De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Pure heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

10.4 Pure draagt geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.

10.5 Pure garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of het ingevulde contactformulier tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of het ingevulde contactformulier.

10.6 De door Pure opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Pure verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid en voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12. Plichten van de Klant

12.1 Indien de Klant via de website een account bij Pure aanvraagt, verschaft Pure na controle en akkoordbevinding aan de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende Klant die zich heeft aangemeld. Deze gegevens mogen op geen enkele wijze door de desbetreffende Klant aan een ander worden verstrekt. De Klant is hier volledig voor aansprakelijkheid. Pure kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden.

12.2 De Klant garandeert dat hij/zij bevoegd is tot het doen van bestellingen in het kader van de Nederlandse Wet. De Klant draagt hiervoor het volledige risico en de rekening.

12.3 Pure mag ervan uit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de desbetreffende Klant is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

13.2 Pure is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant. Pure is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant. Naast hetgeen in dit artikel vermeld is Pure ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor hetgeen vermeld in artikel 9.2 en overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden.

13.3 Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Pure, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Pure te zijn gemeld middels het zenden van een e-mail of het invullen het contactformulier op de website van Pure. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Pure, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 14. Inschakeling derden

14.1 Pure is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden. Deze derden zijn dan ook, na het aangeven door Pure, bevoegd als medewerker van Pure te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing verklaard op de ingeschakelde derden.

14.2 De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals onder andere bepaald in de artikelen 9 en 13, gelden mede voor deze ingeschakelde derden.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien Pure als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Pure gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Klant jegens Pure enige aanspraak heeft tot nakoming of tot schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel Klant als Pure gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen welke tussen Pure enerzijds en Klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Pure worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

MAAK AFSPRAAK!